تحصیل در مالزی و مقاطع تحصیلی مالزی

جاذبه‌های گردشگری مالزی
تحصیل در مالزی
مقاطع تحصیلی در دانشگاه های مالزی

Bachelor یا همان دوره کارشناسی: شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ است. این‌ مدرک‌ معمولاً‌ با گذراندن‌ 150 تا 180 واحد اخذ می‌شود. لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ که‌ تعداد واحدها در دانشگاه‌های‌ گوناگون‌ یکسان‌ نیست. مدرک‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع ‌Honours و Ordinary تقسیم‌ می‌شود و مدرک‌Honours خود به‌ چهار نوع ‌ second (1 and 2), First وThird تقسیم‌ می‌شود.

Master یا کارشناسی ارشد : برای ورود به‌ این‌ دوره، امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد، بلکه‌ داشتن‌ مدرک‌Bachelor الزامی‌ است. ‌این‌ دوره‌ به‌ سه صورت‌ ارائه‌ می‌شود:

الف‌ - درس‌ ‌Taught Course : این دوره شامل گذراندن 30 تا 33 واحد در دوره کارشناسی ارشد بوده و دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی موظف به ارائه یک پژوهش علمی در حد 3 تا 6 واحد بدون دفاع از آن به استاد راهنمای خود بوده و پس از انجام، موفق به دریافت مدرک Master می شود.
ب‌ - درس و پژوهش ‌Taught Course and Research :دانشجو پس از گذراندن 36 واحد که 18 تا 24 واحد آن پژوهش است موفق به دریافت مدرک Master می شود.
ج- پژوهش By Research :در این حالت‌ کلاسی وجود نداشته و تنها ارائه پایان نامه پژوهشی لازم است که تمامی 36 واحد مربوط به همین پایان نامه پژوهشی است.
در حالت‌ های ب و ج "درس و پژوهش" و "پژوهش"، دانشجو باید از رساله‌ تحقیقی‌ خود دفاع‌ کند و در صورت‌ موفقیت، موفق‌ به‌ دریافت‌ مدرک‌ می‌شود.

Ph.D. : برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ معدلی خوب در دوره‌ Master الزامی‌ است. این‌ دوره‌ نیز به‌ دو صورتی‌ که‌ در مقطع‌ Master آورده‌ شد برگزار می‌شود. دانشجو باید حدود 90 واحد بگذراند. در حالت Taught Course and Research شصت واحد متعلق‌ به‌ دروس‌ است‌ و 30 واحد به‌ پژوهش‌ و در حالت ‌By Research همه‌ 90 واحد در قالب‌ پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ است. ضمناً‌ در بعضی‌ از دانشگاه‌های‌مالزی‌ دانشجوی‌بسیار ممتاز و با معدل‌First Class Honours می‌تواند بعد از دوره ‌Bachelor در دوره‌ Ph.D. تحصیل‌ کند. در این‌ دوره‌ نیز دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ شرط‌ اعطای‌ مدرک‌ است.

امکان بورس و کمک هزینه تحصیلی

در بدو ورود دانشجویان، مؤسساتی که مایلند به منظور توسعه نیروی انسانی یا انجام کارهای تحقیقاتی ، از دانشجویان حمایت مالی کنند ، با دانشجویان دیدار خواهند کرد. البته شانس گرفتن بورس برای دانشجویان کارشناسی کم است اما در مقطع کارشناسی ارشد این شانس تا 60% و در مقطع دکترا یا PhD بیش از 80% شانس وجود دارد. توجه کنید که کلیه مراحل در مورد بورس و کمک هزینه تحصیلی، پس از ثبت نام و آغاز به تحصیل دانشجو انجام می شود و در هنگام اخذ پذیرش و ثبت نام و همچنین پس از آن ، این سایت هیچ مسئولیتی در این مورد به عهده ندارند.

برای مشاهده تور های مالزی کلیک کنید


۲۹ تیر ۱۳۹۳

نظرات کاربران