تور تفلیس + باتومی 5 شب - تابستان 1403

نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت (6 تا 12 سال) کودک بدون تخت (2 تا 6 سال)
۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Magnolia B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Pino Vere B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
WYN Residences B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Edition Hotel B.B
White Sails Residential B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Pino Vere B.B
Euphoria Apartments H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Onyx B.B
hotels-georgia-tbilisi-Onyx-onyx-hotel-(3)-e44c25902450a1277b9e6c18ffbb1521.jpg
Grand Bellagio B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Tbilisi Tower B.B
Euphoria Apartments H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Tabilisi Tower B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Intourist B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Pino Vere B.B
Euphoria H.B
hotels-georgia-batumi-hotel-euphoria-batumi-euphoria-(view)-e44c25902450a1277b9e6c18ffbb1521.jpg
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Magnolia B.B
hotels-georgia-tbilisi-Magnolia-325112882-e44c25902450a1277b9e6c18ffbb1521.jpg
Legend H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Pino Vere B.B
Legend H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Edition Hotel B.B
Euphoria H.B
hotels-georgia-batumi-hotel-euphoria-batumi-euphoria-(view)-e44c25902450a1277b9e6c18ffbb1521.jpg
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Onyx B.B
hotels-georgia-tbilisi-Onyx-onyx-hotel-(3)-e44c25902450a1277b9e6c18ffbb1521.jpg
Legend H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Astoria B.B
hotels-georgia-tbilisi-hotel-astoria-tbilisi-350625220-e44c25902450a1277b9e6c18ffbb1521.jpg
Legend H.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton B.B
Sheraton B.B
hotels-georgia-batumi-hotel-sheraton-batumi-sheraton-(view)-e44c25902450a1277b9e6c18ffbb1521.jpg
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

 پکیج برای تاریخ رفت 6 و 7 مرداد شامل 2.000.000 تومان و

برای تاریخ رفت 8 و 11 و 12 مرداد شامل 1.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تور تفلیس + باتومی 5 شب - تابستان 1403
تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران تفلیس باتومی
تاریخ رفت ۰۶ مرداد ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۰۳ شهریور ۱۴۰۳
هوایی - قشم ایر
۵ شب و ۶ روز

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ تفلیس ۳ تور تفلیس + باتومی 1403
5 شب و 6 روز
پرواز قشم ایر و وارش


روز های پروازی : 6 مرداد الی 27 مرداد 1403


ساعت پروازی :
با کانتر مربوطه تماس حاصل بفرمایید.
۲ باتومی ۲ 2 شب و 3 روز باتومی

مشخصات تور

مدارک لازم

مدرک شناسایی معتبر
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت -  ترانسفر فرودگاهی - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - اقامت در هتل با صبحانه 

ترانسفر بین شهری تفلیس و باتومی -

توضيحات

 نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد ،

3شب اقامت در تفلیس 2 شب اقامت در باتومی ،

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد ،

پرداخت 70 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد ،

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و برگشا الزامی می باشد ،

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

نظرات کاربران