تور یونان

درباره تور یونان

بخشی از تاریخ دنیا در این کشور بنا شده پس مهم‌تین جاذبه‌ی این کشور بازدید از بناهایی خواهد بود که از اساطیر می‌گوید و از داستان‌هایی که سینه به سینه چرخیده تا به این روزهای مدرن برسد. اما یونان با سواحل زیبا دریای اژه و طبیعتی شگرفت چیزهایی زیادی برای نمایش به گردشگران دارد.