تور عمان 3 شب - تابستان 1403

نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال)
la rosa B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
caesar B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
garden B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
platinum B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Al Hail Waves B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Swiss Belinn B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Tulip Muscat B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Aloft Muscat B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hormuz Grand B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۲۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Double Tree By Hilton B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Shangri La Al Waha B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
shangri la al bandar B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۳۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
shangri la al husn B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
۴۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

پکیج برای تاریخ رفت 26 مرداد طبق پکیج و 

برای تاریخ رفت 12 مرداد شامل 3.100.000 تومان و

برای تاریخ رفت 5 مرداد شامل 900.000 تومان و

برای تاریخ رفت 19 مرداد شامل 700.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تور عمان 3 شب - تابستان 1403
تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران مسقط
تاریخ رفت ۰۵ مرداد ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۲۹ مرداد ۱۴۰۳
هوایی - قشم ایر
۳ شب و ۴ روز

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ مسقط ۳ تور عمان تابستان 1403
3 شب و 4 روز
پرواز قشم ایر


تاریخ پرواز رفت : 5 و 12 و 19 و 26 مرداد 1403ساعت های پروازی:

با کانتر مربوطه چک شود.

مشخصات تور

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت
  • 3 شب اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی ندارد
  • بیمه مسافرتی 
  • راهنمای فارسی زبان

توضيحات

  • پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسافرتی مقتدر سیر تابان مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
  • نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 میباشد.

 


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید

نظرات کاربران