شماره حساب شرکت

بانک ملت شماره کارت : 6104337975744283 حامد امیری شماره حساب : 4925419069 حامد امیری بانک پارسیان شماره کارت : 3499 4618 0610 6221 حامد امیری شماره حساب : 3-113993-800 حامد امیری شماره شبا : 270540103080000113993003 :IR
بانک ملی شماره کارت: 6037997142317404 حامد امیری شماره حساب: 323107952007 حامد امیری

بانک صادرات
شماره کارت : 9252 3595 6911 6037 حامد امیری شماره حساب : 0103165256007 حامد امیری