ساعت:

شماره حساب شرکت

بانک ملت

شماره کارت :                            6104337975744283              حامد امیری

شماره حساب :                               4925419069                        حامد امیری


بانک پارسیان

شماره کارت :               3499 4618 0610 6221                        حامد امیری

شماره حساب :            3-113993-800                                     حامد امیری

شماره شبا :                270540103080000113993003 :IR


بانک ملی

شماره کارت:                     6037997142317404                حامد امیری

شماره حساب:                      323107952007                     حامد امیری


بانک صادرات

شماره کارت :               9252 3595 6911 6037                       حامد امیری

شماره حساب :            0103165256007                                 حامد امیری

تماس بگیرید: ۷۵۲۱۲-۰۲۱